ព៌ត័មានថ្មីៗ:តួកគី បញ្ជូនជំនួយ មិនមែនយោធា ទៅឲ្យប្រទេស អ៊ីរ៉ាក់អូស្ត្រាលី បញ្ជូនទ័ព ៣០០នាក់ បន្ថែមទៅអ៊ីរ៉ាក់ព័ត៌មានម៉ោង ៨ព្រឹកព័ត៌មានម៉ោង ៦ព្រឹកសេចក្ដីអត្ថាធិប្យាយ