ព៌ត័មានថ្មីៗ:៨សំណួរ របស់ចិន ទៅលើ ប្រធានាធិបតីជប៉ុន លោក អាបេព័ត៌មានម៉ោង ៨ព្រឹកព័ត៌មានម៉ោង ៦ព្រឹកសេចក្ដីអត្ថាធិប្យាយព័ត៌មានម៉ោង ៨យប់