ព៌ត័មានថ្មីៗ:ព័ត៌មានម៉ោង ៨ព្រឹកព័ត៌មានម៉ោង ៦ព្រឹកព័ត៌មានម៉ោង ៨យប់ព័ត៌មានម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់ប្រធានាធិបតី វ៉េណេស៊ុយអេឡា មកដល់គុយបា ចូលរួមប្រជុំ ប្រឆំាងជំងឺអ៊ីបូឡា