ព៌ត័មានថ្មីៗ:អ៊ុយក្រែនផ្តល់ការ លើកឡែងទោស ដល់ក្រុមបាតុករព័ត៌មានម៉ោង ៨ព្រឹកព័ត៌មានម៉ោង ៦ព្រឹកព័ត៌មានម៉ោង ៨យប់ព័ត៌មានម៉ោង ៤រសៀល