ព៌ត័មានថ្មីៗ:តុលាការបារាំង៖ ជំនួយការពីឡុត គឺជាអ្នក ដែលធ្វើឲ្យ យន្តហោះអាល្លឺម៉ង់ធ្លាក់មនុស្ស ១០នាក់ស្លាប់ ដោយសារ រត់ជាន់គ្នា ក្នុងពិធីបុណ្យ មុជទឹក នៅបង់ក្លាដែសព័ត៌មានម៉ោង ៨ព្រឹកព័ត៌មានម៉ោង ៦ព្រឹកសេចក្ដីអត្ថាធិប្យាយ