ព៌ត័មានថ្មីៗ:អត្ថាធិប្បាយថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ការកើនឡើង សីតុណ្ហភាព មហាសមុទ្រ អាកទិច ប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ការលូតលាស់ របស់ប្លង់តុងព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង ២០យប់ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង ១៦រសៀលព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង ១២រសៀល