ព័ត៌មានថ្មីៗ:បទអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានម៉ោង ម៉ោង២០យប់ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង១៦រសៀលព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ថយន្តក្រុង អត់មានមនុស្សបើក នឹងដាក់ឲ្យ សាកល្បង ធ្វើដំណើរ នៅក្នុងប្រទេស អូស្ត្រាលី