ព័ត៌មានថ្មីៗ:ព័ត៌មាន ម៉ោង៨ព្រឹកព័ត៌មានម៉ោង ២០យប់ព័ត៌មានម៉ោង ១៦រសៀលព័ត៌មានម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់សមាជិកក្រុមការងារ B20 សង្ឃឹមថា សន្និសីទកំពូល G20 ដែលនឹងបើកធ្វើនៅទីក្រុងហាងចូវ អាចទទួលយកសំណើទាំង ៥ចំណុច
សកម្មភាពផ្សេងៗ