ព៌ត័មានថ្មីៗ:ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង ៨ព្រឹកអត្ថាធិប្បាយថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ព័ត៌មានម៉ោងជាតិ ម៉ោង ២០យប់សម្លឹងមើលការប្រែប្រួលដ៏វិជ្ជមាននៃ ការកែលម្អរចនាសម្ព័ន្ធតាមភាពឡើងចុះ នៃបរិមាណប្រើប្រាស់អគ្គិសនី និងបរិមាណដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែកមន្ត្រីយូអិន អះអាងពីការ បោះជំហានយ៉ាងធំ លើការទបប់ទល់ នឹងបម្រែបម្រួល អាកាសធាតុ