ព៌ត័មានថ្មីៗ:ក្មេងៗស៊ូដង់ ខាងត្បូង រាប់រយនាក់ ត្រូវចាប់យក ទៅធ្វើទាហានរថយន្តក្រុង បើកធ្លាក់ផ្លូវ សម្លាប់មនុស្ស ២០នាក់ នៅចិនព័ត៌មានម៉ោង ៨ព្រឹកព័ត៌មានម៉ោង ៦ព្រឹកព័ត៌មានម៉ោង ៨យប់