ព៌ត័មានថ្មីៗ:នក «ប្រមាថទៅលើ អង្គព្រះពុទ្ធ» នៅក្នុងប្រទេសភូមា នឹងប្រឈមមុខ ជាប់ពន្ធនាគារ ចំនួន ០២ឆ្នាំអ្នកជំនាញ ការប្រមាណ ២៥០០នាក់ និងក្រុមអ្នកវិភាគ ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា ព្រួយបារម្ភ ទៅលើឯកជនភាព នៅតាមប្រព័ន្ធ អនឡាញព័ត៌មានម៉ោង ៨ព្រឹកព័ត៌មានម៉ោង ៦ព្រឹកសេចក្ដីអត្ថាធិប្យាយ