ព័ត៌មានថ្មីៗ:National News 20PMNational News 4PMNational News 12PMNational News 8AMព្យុះកំណាចមួយវាយប្រហារ នៅភាគខាងត្បូង អាម៉េរិក ស្លាប់មនុស្សអស់ ០៦នាក់