ព៌ត័មានថ្មីៗ:ភ្លើងឆេះព្រៃ​នៅ​ភាគខាង​ជើង កាលីហ្វ័រញ៉ា បំផ្លាញ​ផ្ទះ ១០ខ្នងព័ត៌មានម៉ោង ៨ព្រឹកព័ត៌មានម៉ោង ៦ព្រឹកសេចក្ដីអត្ថាធិប្យាយព័ត៌មានម៉ោង ៨យប់