ព័ត៌មានថ្មីៗ:សមាជិកក្រុមការងារ B20 សង្ឃឹមថា សន្និសីទកំពូល G20 ដែលនឹងបើកធ្វើនៅទីក្រុងហាងចូវ អាចទទួលយកសំណើទាំង ៥ចំណុចព័ត៌មានម៉ោង ៨ព្រឹកព័ត៌មានម៉ោង ២០យប់ព័ត៌មានម៉ោង ១៦រសៀលព័ត៌មានម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់
សកម្មភាពផ្សេងៗ