ព៌ត័មានថ្មីៗ:ភូមា នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ លើកទី៣៦ នៃកិច្ចប្រជុំ ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងកសិកម្ម នៅខែកញ្ញាព័ត៌មានម៉ោង ៨ព្រឹកព័ត៌មានម៉ោង ៦ព្រឹកសេចក្ដីអត្ថាធិប្យាយព័ត៌មានម៉ោង ៨យប់