ព៌ត័មានថ្មីៗ:ព័ត៌មានម៉ោង ៨ព្រឹកសេចក្ដីអត្ថាធិប្យាយព័ត៌មានម៉ោង ៨យប់ព័ត៌មានម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់ផ្ទុះភ្នំភ្លើងនៅជប៉ុន បង្ហាញថា អ្នកឡើងភ្នំ ៨នាក់ស្លាប់ និង របួសជាច្រើននាក់