ព៌ត័មានថ្មីៗ:វាយប្រហារ ពីដែនអាកាស នៅយេម៉ែន សម្លាប់មនុស្ស យ៉ាងហោច ណាស់ ៦០នាក់ទឹកជំនន់នៅចិន សម្លាប់មនុស្ស ៧នាក់ ខណៈ១៧នាក់ទៀត កំពុងជាប់ក្នុង អណ្តូងរ៉ែជនភៀសខ្លួន ៧០០នាក់ស្លាប់ ក្នុងហេតុការណ៍ លិចទូកនៅលីប៊ីព័ត៌មានម៉ោង ៨ព្រឹកព័ត៌មានម៉ោង ៦ព្រឹក