ព៌ត័មានថ្មីៗ:ព័ត៌មានម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់ចិន ជំរុញ យូអិន ឲ្យផ្ដោតសំខាន់លើការ កាត់បន្ថយ ភាពក្រីក្រ និង បង្កើនការអភិវឌ្ឍកូរ៉េខាងជើងគ្រោង​ ដាក់ជនបរទេស ដែលចូលប្រទេស នៅដាច់ពីគេ ដោយបារម្ភពីជំងឺ អ៊ីបូឡាព័ត៌មានម៉ោង ៨ព្រឹកព័ត៌មានម៉ោង ៦ព្រឹក