ព៌ត័មានថ្មីៗ:ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង ២០យប់ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង ១៦រសៀលព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ត អាហ្សង់ទីន បង្កាត់ខ្លារខិន អាស៊ីផុតពូជ ជាលើកដំបូងព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង ៨ព្រឹក