ព៌ត័មានថ្មីៗ:ធនាគារចិន ចាប់​ផ្តើមផ្តល់​សេវាកម្ម​ចល័ត តាម​រថយន្ត​ដល់​អតិថិជន​ផ្ទាល់​តែ​ម្តង៣០លាននាក់ ប៉ះពាល់ ដោយសារ ព្រិលនៅ អាម៉េរិកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ៖ ការវិនិច្ឆ័យ លើប្រសិទ្ធិភាព វ៉ាក់សាំង ទប់ស្កាត់ជំងឺ Ebola "ត្រូវបានរំពឹងថា ល្អប្រសើរ"សេចក្ដីអត្ថាធិប្យាយព័ត៌មានម៉ោង ៨ព្រឹក