ព៌ត័មានថ្មីៗ:ប្រធានាធិបតី វ៉េណេស៊ុយអេឡា មកដល់គុយបា ចូលរួមប្រជុំ ប្រឆំាងជំងឺអ៊ីបូឡាសេចក្ដីអត្ថាធិប្យាយព័ត៌មានម៉ោង ៨ព្រឹកព័ត៌មានម៉ោង ៦ព្រឹកព័ត៌មានម៉ោង ៨យប់