ព៌ត័មានថ្មីៗ:ឥណ្ឌា ជោគ​ជ័យ​ទាំង​ស្រុង ក្នុង​ការ​បាញ់​បង្ហោះ​ផ្កាយ​រណប ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ជា​លើក​ទី៤អូស្ត្រាលី ចាត់វិធានការក្តៅ ដើម្បីសុវត្ថិភាព ផ្នែកអាកាសចរណ៍ព័ត៌មានម៉ោង ៨ព្រឹកព័ត៌មានម៉ោង ៦ព្រឹកសេចក្ដីអត្ថាធិប្យាយ