ព៌ត័មានថ្មីៗ:ព័ត៌មានម៉ោង ៨ព្រឹកព័ត៌មានម៉ោង ៦ព្រឹកតម្រួតចិនរឹបអូស បានកាំភ្លើងក្លែងបន្លំ បាន៤០០ដើម និងគ្រាប់ ២៣០ពាន់គ្រាប់ព័ត៌មានម៉ោង ៤រសៀលព័ត៌មានម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់